Hòa giải viên

Lựu chọn hòa giải viên

Hãy lựa chọn Hòa giải viên phù hợp nhu cầu giải quyết tranh chấp

Đội ngũ hòa giải viên

Đội ngũ hòa giải viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

MBA, LS. Nguyễn Hưng Quang

Chủ tịch VICMC

ThS.LS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

ThS.LS. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

Hoà giải viên

Th.S. Nguyễn Trọng Khánh

Th.S. Nguyễn Trọng Khánh

Hoà giải viên

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

TS. LS. Nguyễn Bá Sơn

Phó Chủ tịch VICMC

Th.S Nguyễn Anh Minh

Th.S Nguyễn Anh Minh

Hòa giải viên

ThS. LS. Lương Văn Lý

ThS. LS. Lương Văn Lý

Uỷ viên điều hành VICMC

THS. LS. Lê Bá Thành Chung

THS. LS. Lê Bá Thành Chung

Hoà giải viên

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

ThS. LS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

Hoà giải viên